بازديد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از حوزه هنري